Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Z Support in the HiVe Mathematical Toolkit. Tài liệu khác 1
Zeolite Characterization. Tài liệu khác 1
Zeolite-amended cattle manure effects on sunflower yield, seed quality, water use efficiency and nutrient leaching Bài báo 0
Zero Dimensional Model of High-Pressure Ablative Capillary Discharge with Capillary Wall Thermal Conduction and Radiation Absorption. Tài liệu khác 1
Zero Dimensional Time-Dependent Model of High-Pressure Ablative Capillary Discharge (Preprint). Tài liệu khác 1
Zero Discharge Seawater Desalination: Integrating the Production of Freshwater, Salt, Magnesium, and Bromine. Desalination and Water Purification Research Development Program Report No. 111. Tài liệu khác 1
Zero Effect: The Impact of Network-Centric Warfare on Operational Planning. Tài liệu khác 1
Zero Net Energy Myths and Modes of Thought. Sách 1
Zero Power Buoyancy Control for Distributed Autonomous Sensor Networks Conducted During Crimson Viper 2010 Field Experiment. Tài liệu khác 1
Zero-Knowledge Proof Based Node Authentication. Tài liệu khác 1
Zero-Mode Metal Clad Waveguides for Performing Spectroscopy with Confined Effective Observation Volumes. Tài liệu khác 1
Zero-Order Phased Fiber Arrays. Tài liệu khác 1
Zeta Prime Physics at LHC and the LHeC. Tài liệu khác 1
Zigbee for Intelligent Transport System Applications.s 2008. Tài liệu khác 1
Zimbabwe: Background. Updated July 8, 2010. Tài liệu khác 1
Zinc Mitigation Interim Report: Thermodynamic Study. Tài liệu khác 1
Zinc Selenide-Based Schottky Barrier Detectors for Ultraviolet-A and Ultraviolet-B Detection. Tài liệu khác 1
Zinc Selenide-Based Schottky Barrier Detectors for Ultraviolet-A and Ultraviolet-B Detection. Tài liệu khác 1
ZIV-ZAKAI Time Delay Estimation Bound for Ultra-Wideband Signals. Tài liệu khác 1
ZnMgO by APCVD Enabling High-Performance Mid-Bandgap CIGS on Polyimide Modules. October 2009-October 2010. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)